Traidenis NV-S автономная канализация 186000 руб.
Traidenis NV-1 автономная канализация 190000 руб.